Oblasti práva

Advokátní kancelář poskytuje své služby firmám i jednotlivcům prakticky ve všech oblastech práva.

Právo nemovitostí

 • advokátní úschova listin a finančních prostředků
 • zastupování v řízení o povolení vkladu vlastnického práva
 • revize i komplexní zpracování smluv
 • právní pomoc v oblasti zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • zastupování v řízení z titulu vad u kupní smlouvy či smlouvy o dílo
 • zastupování v řízení v případě škody na vzniklé na nemovitosti
 • zastupování v oblasti nájemních vztahů k nemovitostem a další…

Právo obchodní

 • zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku
 • sepsání a revize společenských smluv a stanov
 • právní pomoc při pořádání valné hromady a členské schůze družstva
 • převody majetkových účastí v obchodních společnostech
 • zvýšení a snížení základního kapitálu
 • zpracování a revize smluv
 • likvidace obchodních společností
 • prodeje podniků a jejich částí
 • zastupování v soudním řízení a další…

Právo občanské

 • komplexní právní poradenství
 • smluvní a závazkové právo
 • zastupování v rámci řízení před soudy a jinými orgány
 • právní podpora při jednáních klientů
 • sepisování právních stanovisek a rozborů
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • uplatňování majetkových nároků
 • řešení reklamací a uplatňování nároků z vad
 • právní pomoc při výkonu rozhodnutí (exekuce)
 • dědické právo

Náhrada škody a újmy

 • poradenství a pomoc v oblasti odpovědnostního práva
 • zastoupení účastníků nehody ve správním nebo soudním řízení
 • právní pomoc v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • pomoc při uplatnění nároku na náhradu škody (věcné či na zdraví)
 • zastupování v řízení o náhradu škody a újmy vůči státu v případě nesprávného úředního postupu a nezákonného rozhodnutí
 • uplatňování škodních nároků včetně nároků z odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci a nároků z nemajetkové újmy
 • problematika ochrany osobnosti včetně náhrady újmy

Vymáhání pohledávek

 • komplexní právní poradenství v oblasti vymáhání pohledávek
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • vymáhání pohledávek
 • poradenství při právních operacích s pohledávkami
 • odkup pohledávek a další…

Právo pojistné

 • komplexní právní pomoc při uplatňování nároků na pojistné plnění vůči pojišťovnám 
 • posuzování pojistných smluv a nároků z pojistných smluv vyplývajících a další…

Právo trestní

 • zastupování poškozených v trestním řízení (včetně uplatnění nároku na náhradu škody a újmy)
 • právní pomoc při podání vysvětlení
 • sepsání návrhu na zastavení trestního stíhání či postoupení věci
 • účast na vyšetřovacích úkonech
 • komplexní služby a právní pomoc v oblasti obhajoby v řízení před soudy
 • sepsání stížnosti proti usnesením policejních orgánů či státních zastupitelství a další…

Právo pracovní

 • poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů pro zaměstnavatele i zaměstnance 
 • právní pomoc a zastupování v pracovněprávních sporech
 • zastupování v řízení na náhradu škody a újmy z pracovního úrazu a nemoci z povolání
 • komplexní zpracování a revize smluv a další…

Potřebujete právní konzultaci nebo pomoc?